• استخدام
  • استعلام قیمت

Desmear

واژه تعریف
Desmear
برداشتن رزين ذوب شده بر اثر اصطکاک و زوائد سوراخ کاری از ديواره سوراخ .