• استخدام
  • استعلام قیمت

Fine Pitch

واژه تعریف
Fine Pitch
ريزگام
ريز گام به صورت عمومی تر به قطعات نصب سطحی با فاصله 25 mil. يا کمتر ميان پايه ها اطلاق می شود.