• استخدام
  • استعلام قیمت

First Article

واژه تعریف
First Article
اولين قطعه
يک قطعه و يا مجموعه نمونه توليد شده پيش از شروع توليد به منظور اطمينان از اينکه توليد کننده توانا به ساخت محصول چنان که الزامات تصريح شده را رعايت نمايد ؛ می باشد .