• استخدام
  • استعلام قیمت

Functional Test

واژه تعریف
Functional Test
آزمايش کارکردی
آزمون الکتريکی ادوات مونتاژ شده الکترونيکی با کارکرد شبيه سازی شده ، ساخته شده بوسيله سخت افزار و نرم افزار آزمايش .