• استخدام
  • استعلام قیمت

Gerber File

واژه تعریف
Gerber File
فايل داده ای ؛ مورد استفاده برای کنترل يک فتوپلاتر .