• استخدام
  • استعلام قیمت

Gold Finger

واژه تعریف
Gold Finger
انگشتی طلا
پايانه طلاکاری شده از يک کانکتور لبه کارت . همچنين به انگشتی نگاه کنيد .