• استخدام
  • استعلام قیمت

Ground Plane

واژه تعریف
Ground Plane
صفحه زمين
يک لايه رسانا ؛ يا بخشی از يک لايه رسانا ؛ بکار گرفته شده به عنوان نقطه مبدا برای برگشت مدار ؛ شيلد کردن يا گرفتن گرما.