• استخدام
  • استعلام قیمت

Minimum Conductor Width

واژه تعریف
Minimum Conductor Width
کمترين پهنای هادی
کمترين پهنای هر هادی نظير خطوط هادی يک برد مدارچاپی .