• استخدام
  • استعلام قیمت

Minor Defect

واژه تعریف
Minor Defect
عيب کوچک
ايرادی که احتمالا سبب از کار افتادن يک واحد يا محصول نمی شود يا قابل استفاده بودن آن را برای منظور انديشيده شده کاهش نمی دهد .