• استخدام
  • استعلام قیمت

Underwriters Symbol

واژه تعریف
Underwriters Symbol
نمادهای گواهی کنندگان
بيانی نمادين که يک محصول از سوی گروه آزمايشگاه های گواهی کننده متمايز ( پذيرفته ) شده است .