• استخدام
  • استعلام قیمت

Capacitance

واژه تعریف
Capacitance
ظرفيت
ويژگی يک سيستم از هادی ها و دی الکتريک ها که وقتی اختلاف پتانسيل ميان هادی ها وجود داشته باشد ؛ امکان انبارش الکتريسيته را می دهد .