• استخدام
  • استعلام قیمت

Design Rule

واژه تعریف
Design Rule
قاعده طراحی
خط های راهنمايي که طرز کشيدن اتوماتيک هادی ها را نسبت به پارامترهای معين شده ی طراحی تعيين می کند.