• استخدام
  • استعلام قیمت

DRC

واژه تعریف
DRC
Design Rule Checking
بکارگيری يک برنامه رايانه ای برای اجرای ِ پيوسته راستی آزمايي ِکشيدن تمام هادی ها؛ مطابق با قواعد طراحی مناسب .