• استخدام
  • استعلام قیمت

Dewetting

واژه تعریف
Dewetting
آغشتگی ناقص با لحيم
شرايطی که آنگاه بوجود می آيد که لحيم مذاب يک سطح را پوشانده و بعد پس می رود و برجستگی هايي با شکل نامنظم برجا می گذارد ؛ در کنار نواحی که با لايه نازکی از لحيم پوشيده شده و ماده پايه آشکار نيست .