• استخدام
  • استعلام قیمت

DFSM

واژه تعریف
DFSM
Dry Film Solder Mask
پوشش محافظ در برابر لحيم ( از نوع ) فيلم خشک .