• استخدام
  • استعلام قیمت

Die Bonding

واژه تعریف
Die Bonding
نصب يک تراشه مدارمجتمع بر روی يک بستر.