• استخدام
  • استعلام قیمت

Digitizing

واژه تعریف
Digitizing
تبديل مولفه های مکانی بر روی يک صفحه مسطح جهت نمايش عددی در محورهای مختصات X-Y .