• استخدام
  • استعلام قیمت

Dimensional Stability

واژه تعریف
Dimensional Stability
پايداری ابعادی
ميزان تغييرات ابعادی يک ماده که از عواملی چون تغييرات دما ، رطوبت ، اثر موادشيميايي و بروز تنش ها ناشی می شود .