• استخدام
  • استعلام قیمت

DRC

واژه تعریف
DRC
Design rule check
بررسی قواعد طراحی .