• استخدام
  • استعلام قیمت

Dry-Film Resists

واژه تعریف
Dry-Film Resists
فيلم خشک محافظ
مواد پوشاننده ای که به طور خاص برای استفاده در توليد بردهای مدارچاپی و قطعاتی که به روش شيميايي ساخته می شوند طراحی شده اند . اين فيلم ها برای تمام کارهای فتومکانيکی مناسب بوده و در برابر فرآيندهای متنوع آبکاری و فلز بری مقاوم هستند .