• استخدام
  • استعلام قیمت

Edge Clearance

واژه تعریف
Edge Clearance
فاصله تا لبه
کم ترين فاصله ميان هادی ها يا قطعات با لبه های برد مدارچاپی .