• استخدام
  • استعلام قیمت

Electroless Deposition

واژه تعریف
Electroless Deposition
ترسيب شيميايي
پوشش شيميايي يک ماده رسانا بر روی سطح يک ماده پايه به وسيله احيا يون های فلزی در محلولی شيميايي بدون استفاده از الکترودها در مقايسه با آبکاری با جريان برق .