• استخدام
  • استعلام قیمت

Electroplating

واژه تعریف
Electroplating
آبکاری
ترسيب الکتريکی يک پوشش فلزی بر روی شی ايي رسانا . شی ايي که آبکاری می شود ، متصل به پايانه ای از منبع ولتاژ D.C. درون الکتروليت قرار داده می شود . فلزی که ترسيب می شود ، به طور مشابه متصل به پايانه ديگر غوطه ور می شود .