• استخدام
  • استعلام قیمت

Epoxy

واژه تعریف
Epoxy
اپوکسی
خانواده ای از رزين های گرما سخت مورد استفاده در بسته سازی ادوات نيمه هادی . اپوکسی ها با خيلی از سطوح فلزی پيوند شيميايي برقرار می کنند .