• استخدام
  • استعلام قیمت

ESR

واژه تعریف
ESR
Electro-statically applied Solder Resist
بکارگيری محافظ در برابر لحيم به روش الکتروستاتيکی .