• استخدام
  • استعلام قیمت

Etchback

واژه تعریف
Etchback
پس رانش ماده پايه
برداشتن کنترل شده تمامی اجزا سازنده ماده پايه به وسيله عمل يک فرآيند شيميايی بر روی ديواره سوراخ های متاليزه جهت عريانی بيشتر مناطق رسانای داخلی .