• استخدام
  • استعلام قیمت

Hole Breakout

واژه تعریف
Hole Breakout
شرايطی که در آن سوراخ به صورت کامل با زمينه ( پد ) اطراف احاطه نشده باشد .