• استخدام
  • استعلام قیمت

Hole Pattern

واژه تعریف
Hole Pattern
الگوی سوراخ کاری
آرايش تمامی سوراخ ها در برد مدارچاپی در مقايسه با نقطه مبدا .