• استخدام
  • استعلام قیمت

Microsectioning

واژه تعریف
Microsectioning
ريز برش ، ريز مقطع
آماده سازی ماده يا موادی که مورد بررسی های متالوگرافی قرار می گيرند . معمولا شامل بريدن يک مقطع عرضی و بدنبال آن کپسوله کردن ؛ پرداخت کاری ؛ اچ کردن و لکه بری است .