• استخدام
  • استعلام قیمت

UL

واژه تعریف
UL
Underwriter's Laboratories
آزمايشگاه ها ی گواهی کننده. يک استاندارد ايمنی عمومی برای ادوات برقی که به توسط خيلی از گواهی کنندگان حمايت می شود .