• استخدام
  • استعلام قیمت

UV Curing

واژه تعریف
UV Curing
پخت با پرتو فرابنفش
پليمر شدن ؛ سخت شدن يا تشکيل پيوند های عرضی ِ يک ماده رزينی با وزن مولکولی پائين در پوشش مرطوب يک مرکب با استفاده از نور فرابنفش به عنوان منبع انرژی .