• استخدام
  • استعلام قیمت

واژه نامه

واژه تعریف
CAD
Computer Aided Design
طراحی رايانه مند .
CAM
Computer Aided Manufacturing
توليد رايانه مند
CAM Files
فايل های CAM
فايل هايی که برای توليد PCB استفاده می شوند شامل فايل گربر ؛ ان سی دريل و نقشه های مونتاژی .
Capacitance
ظرفيت
ويژگی يک سيستم از هادی ها و دی الکتريک ها که وقتی اختلاف پتانسيل ميان هادی ها وجود داشته باشد ؛ امکان انبارش الکتريسيته را می دهد .
CBGA
Ceramic Ball Grid Array (CBGA)
يک BGA با بستر سراميکی